Krišs, Ksenija, Eglons |Trešdiena 24. Janvāris 2018
Sadaļa: Home » LATVIJĀ » Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība
  • LetaDEAC

Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība 

Izstrādāti jauni noteikumi zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtībā. Šobrīd notiek publiskā apspriešana.

 

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
     25.panta 17.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
 
1. Noteikumi nosaka zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtību zirgu dzimtas dzīvniekiem (turpmāk – dzīvnieki).
 
2. Dzīvnieku īpašnieks, turētājs vai praktizējošs veterinārārsts nekavējoties ziņo Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – dienests) teritoriālajai struktūrvienībai par:
2.1. pozitīviem laboratorisko izmeklējumu rezultātiem uz zirgu infekciozo anēmiju;
2.2. dzīvnieku saslimšanu vai dzīvniekiem, kas rada aizdomas par inficēšanos ar zirgu infekciozās anēmijas ierosinātāju.

3. Zirgu infekciozās anēmijas terapeitiskā ārstēšana ir aizliegta.
 
4. Zirgu infekciozās anēmijas diagnozi apstiprina references laboratorijā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā (turpmāk – references laboratorija):
4.1. ar metodēm, kuras par zirgu infekciozo anēmiju apstiprinošām metodēm atzinis Starptautiskais epizootiju birojs;
 4.2. ja oficiālos paraugus zirgu infekciozās anēmijas noteikšanai noņem dienesta pilnvarots veterinārārsts (turpmāk – pilnvarots veterinārārsts) vai dienesta amatpersona.

5. References laboratorija ziņo dienestam par visiem laboratoriskajos izmeklējumos apstiprinātājiem dzīvnieku saslimšanas gadījumiem ar zirgu infekciozo anēmiju.

6. Zirgu infekciozās anēmijas apkarošana notiek saskaņā ar dienesta sagatavoto un apstiprināto zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības un apkarošanas programmu. Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības un apkarošanas programmu dienests apstiprina pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

7. Dienests uzraudzības un apkarošanas programmā iekļauj:
7.1. zirgu infekciozās anēmijas aprakstošo daļu;
 7.2. dienesta amatpersonu un pilnvaroto veterinārārstu darbību kopumu zirgu infekciozās anēmijas uzraudzībā un apkarošanā;
7.3. zirgu infekciozās anēmijas diagnostikas metodes un diferenciāldiagnostiku;
7.4. mazgāšanas un dezinfekcijas procedūru.

8. Noteikumu uzraudzību un kontroli veic dienests.

 9. Oficiālo paraugu izmeklēšanu references laboratorijā apmaksā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

II. Zirgu infekciozās anēmijas apkarošanas kārtība

10. Pēc šo noteikumu 2.punktā minētā ziņojuma saņemšanas dienesta amatpersona vai pilnvarots veterinārārsts noņem oficiālos paraugus zirgu infekciozās anēmijas diagnozes apstiprināšanai un nosūta tos uz references laboratoriju.

11. Ja, izmeklējot oficiālos paraugus, laboratoriskajos izmeklējumos konstatē zirgu infekciozo anēmiju, inficētās novietnes dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ievēro šādas prasības:
11.1. dzīvniekus (seroloģiski negatīvos) aizliegts pārvietot no novietnes teritorijas, izņemot gadījumu, ja ar dienesta amatpersonas rakstisku atļauju tos nosūta uz kautuvi tūlītējai nokaušanai;
11.2. nodrošina, ka dzīvnieki no zirgu infekciozās anēmijas inficētās novietnes nenonāk kontaktā ar dzīvniekiem no novietnes, kurā nav konstatēta šī slimība;
11.3. ar zirgu infekciozo anēmiju slimo dzīvnieku (seroloģiski pozitīvo) nosūta nokaušanai ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no dienesta amatpersonas par to, ka novietnē esošajam dzīvniekam laboratoriskajos izmeklējumos ir konstatēta zirgu infekciozā anēmija un šo dzīvnieku nepieciešams nokaut;
11.4. pēc seroloģiski pozitīvā dzīvnieka nosūtīšanas nokaušanai pārējiem dzīvniekiem novietnē veic seroloģiskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām, līdz laboratoriskajos izmeklējumos konstatē, ka zirgu infekciozā anēmija dzīvniekiem netiek konstatēta;
11.5. pēc seroloģiski pozitīvā dzīvnieka nosūtīšanas nokaušanai, ganāmpulkā ievieto dzīvniekus, kas iegūti novietnēs, kurās nav konstatēta zirgu infekciozā anēmija.

12. Sešus mēnešus pēc tam, kad veikta slimā dzīvnieka nokaušana, visus novietnē atlikušos dzīvniekus vecākus par 12 mēnešiem seroloģiski izmeklē divas reizes ar trīs mēnešu intervālu, noņemot oficiālos paraugus. Novietnē nav zirgu infekciozās anēmijas, ja šajās seroloģiskajās pārbaudēs ir iegūti negatīvi rezultāti.

13. Dienests organizē epizootoloģiskos pētījumus, lai atklātu iespējamās inficētās novietnes, un tajās uzsāk dzīvnieku seroloģisko izmeklēšanu, noņemot oficiālos paraugus.
 
14. Zirgu infekciozās anēmijas apkarošanas pasākumu laikā seroloģiski pozitīvo dzīvnieku atļauts:
14.1. nokaut kautuvē un iegūto gaļu izmantot pārtikas produktu ražošanai, ja veterinārās ekspertīzes laikā nav konstatētas izmaiņas audos, kuru dēļ ir aizliegta gaļas tālāka pārstrāde. Pārtikas produktu iegūšanai izmanto tikai termiski apstrādātu gaļu, kas nodrošina zirgu infekciozās anēmijas ierosinātāja iznīcināšanu;
 14.2. nokaut kautuvē un pārstrādāt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmumā saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1774/2002 un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (EK) Nr.142/2011 ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai.

 15. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nekavējoties ziņo pilnvarotajam veterinārārstam vai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai par visiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, kurus nokauj zirgu infekciozās anēmijas apkarošanas pasākumu laikā.

16. Pēc seroloģiski pozitīvā dzīvnieka aizvešanas uz kautuvi zirgu infekciozās anēmijas inficēto novietni, transportlīdzekļus, rampas, pārejas, kuras tika izmantotas slimo dzīvnieku pārvadāšanai, kā arī materiālus, priekšmetus un konteinerus, kas bija kontaktā ar slimajiem dzīvniekiem, tīra, mazgā un dezinficē pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā.

 17. Inficētajā novietnē veselos dzīvniekus pievieno ganāmpulkam, ja pēc inficētās novietnes tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pagājušas ne mazāk kā divas nedēļas.

III. Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības un kontroles kārtība novietnēs

18. Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzību veic saskaņā ar dienesta izstrādāto un apstiprināto dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības gada plānu. Uzraudzības ietvaros pilnvarots veterinārārsts noņem oficiālos paraugus un nosūta tos uz references laboratoriju.

19. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs maksā par pilnvarota veterinārārsta pakalpojumiem pēc vienošanās.

20. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par to, ka visus viņa ganāmpulkā esošos dzīvniekus, kas ir vecāki par 12 mēnešiem, uzraudzības ietvaros seroloģiski izmeklē par zirgu infekciozās anēmijas ierosinātāja klātbūtni ne retāk kā vienu reizi trīs gados.

21. Pilnvarots veterinārārsts zirga pasē izdara ierakstu par laboratorisko izmeklējumu rezultātiem (pozitīviem vai negatīviem) uz zirgu infekciozo anēmiju.

22. Ja novietnē neveic laboratoriskos izmeklējumus zirgu infekciozās anēmijas ierosinātāja atklāšanai un nav iespējams noteikt dzīvnieku veselības stāvokli attiecībā uz zirgu infekciozo anēmiju, dienests pieņem lēmumu par attiecīgās novietnes dzīvnieku pārvietošanas aizliegumu.

Ministru prezidents       V.Dombrovskis 

Zemkopības ministrs      J.Dūklavs


 

Līdzīgi raksti:

Komentēt

Komentēšana pieejama tikai pēc autorizācijas.REKLĀMA