Eleonora, Ariadne |Trešdiena 21. Februāris 2018
Sadaļa: Home » Dienas ziņa » Pieteikšanās atbalstam tūrisma aktivitāšu veicināšanai
 • LetaDEAC

Pieteikšanās atbalstam tūrisma aktivitāšu veicināšanai 

LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”".

Projektu iesniegumu pieņemšana 9. kārtai pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” notiks 2013. gadā no 28. janvāra līdz 28. februārimar kopējo pieejamo publisko finansējumu:

 • aktivitātei, kas saistīta ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai, – Ls 200 000 apmērā,
 • pārējām aktivitātēm – Ls 3 412 214 apmērā.
 • Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.
  Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā (308. kab.), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
 • Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
 • Pieteikšanās Kredītu fondam Šī pasākuma ietvaros LAD izsludina pieteikšanos arī uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem saskaņā ar 2010. gada 20. jūlija MK noteikumiem Nr. 664 „Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu”. Kredītu fonda aizdevumi tiek piešķirti pasākuma “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” ietvaros ar kopējo publisko finansējumu Ls 484 389 apmērā. Pieteikšanās uz Kredītu fonda aizdevumiem notiks 2013. gadā no 28. janvāra līdz 1. jūnijam vai līdz brīdim, kad tiks rezervēts viss pieejamais Kredītu fonda finansējums, par to publicējot paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Iesniegumi Kredītu fonda līdzekļu saņemšanai jāiesniedz bankās vai krājaizdevu sabiedrībās līdz 2013. gada 1. jūnijam.
  Jauni MK noteikumi atbalsta saņemšanai tūrisma aktivitāšu veicināšanai     Lai pieteiktos minētajam atbalstam, jāņem vērā, ka 2012. gada 5. decembrī stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr. 773 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”". Pasākuma mērķis:
 • veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru;
 • ar mārketinga kampaņām veicināt lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku tūrisma nozares sadarbību, attīstot un popularizējot lauku tūrismu lauku vidē.
Kādas aktivitātes tiek atbalstītas?   Jau iepriekšējās atbalsta piešķiršanās kārtās atbalstāmās aktivitātes tagad ir precizētas un ir šādas:
 • esošo tūristu mītņu (līdz 20 gultasvietām visā kompleksā kopumā) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana (turpmāk – 1. aktivitāte);
 • esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloka būvniecība vai rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana (turpmāk – 2. aktivitāte);
 • esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas telpu būvniecība, rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana (neietverot pirts vai saunas būvniecību, rekonstrukciju vai vienkāršotu rekonstrukciju) (turpmāk – 3. aktivitāte);
 • tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana (turpmāk – 4. aktivitāte):
  – peldvietu labiekārtošana;   – aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana;   – dabas atpūtas parku izveide vai pilnveidošana;   – rotaļlaukumu, atrakciju, zirgu izjāžu laukumu (izņemot būves), veloceliņu izveide vai labiekārtošana;   – ūdenstūrisma apmetņu vietu (teltsvietas, ugunskura vietas, tualetes) izveide vai labiekārtošana;   – infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;   – pamatlīdzekļu iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei;   – sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma pakalpojumā; – tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tūrismā izmantojamā aprīkojuma uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana, kā arī teritorijas labiekārtošana;
 • vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanas investīcijas tūristu mītnē – notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un nosēdaku izbūve vai rekonstrukcija, azbestu saturošo jumta seguma materiālu nomaiņa ar videi draudzīgu materiālu, ja projektā nav paredzēti citi būvniecības vai rekonstrukcijas darbi attiecīgajā tūrisma mītnē (turpmāk – 5. aktivitāte).
Kas varēs saņemt atbalstu šajās aktivitātēs?   Atbalsta pretendents var būt
 • zemnieku saimniecība;
 • fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību;
 • komersants.
Kur varēs īstenot projektus šajās aktivitātēs?   Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot:
 • republikas pilsētas;
 • novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju;
 • novadus, kas robežojas ar Rīgas pilsētas teritoriju.
Jauna atbalstāmā aktivitāte lauku tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai   Jaunie MK noteikumi nosaka, ka pasākumā ir paredzēta jauna atbalstāmā aktivitāte – ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana (turpmāk – 6. aktivitāte), kuru var īstenot visā Latvijas teritorijā. Šīs aktivitātes īstenošanā ir atbalstāmas šādas darbības:
 • tāda tūrisma produkta virzība un attīstīšana tirgū, kas saistīts ar reģionālo un vietējo ēdienu, kultūru un lauku amatniecību (piedalīšanās ārvalstu gadatirgos, izstādēs, konferencēs un semināros tiek atbalstīta, ja tā paredzēta kā viens elements no kopējās mārketinga kampaņas, nodrošinot Latvijas tūrisma produkta prezentācijas un stenda organizēšanu);
 • „lauku labumu” saimniecību produkta izveide un mārketings;
 • nacionālās latviešu lauku virtuves piedāvājuma izveide un mārketings;
 • mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē;
 • jaunu tirgu sasniedzamības palielināšana.
Jaunajos noteikumos paredzēta iespēja saņemt atbalstu biedrībām, kuru biedri projekta iesnieguma iesniegšanas dienā vismaz 50% apmērā ir zemnieku saimniecības un individuālie komersanti. Atbalsta pretendentam ir jāatbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:
 • īstenojot projektu, jāsasniedz konkrētā pasākuma mērķis;
 • tam ir vismaz 5 gadu pieredze lauku tūrisma mārketingā;
 • tam ir vismaz 5 gadu pieredze lauku tūrisma, lauksaimniecības un citu lauku ekonomikas jomu sadarbības veicināšanā;
 • tas ir vismaz vienas starptautiskas lauku tūrisma organizācijas biedrs;
 • tam ir esoša biedrības tīmekļa vietne tūrisma pakalpojumu sniegšanai;
 • tas darbojas visā Latvijas teritorijā lauku tūrisma un lauku attīstības jomā.
Cik liels ir pieejamais finansējums, un kāda ir atbalsta intensitāte?   Laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam vienam atbalsta saņēmējam, kurš pretendē uz 1., 2., 3., 4., vai 5. aktivitāti, maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 375 000 ekvivalents latos.   Atbalsta intensitāte ir šāda:
 • 40% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – šo noteikumu 1., 2. un 3. aktivitātē;
 • 50% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – šo noteikumu 4. un 5. aktivitātē.
Īstenojot 6. aktivitāti, visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 200 000 ekvivalents latos. Atbalsta intensitāte šajā gadījumā ir 90% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas.
! Jaunajos noteikumos precizēti arī atbalsta pretendenta iesniedzamie dokumenti un attiecināmo izdevumu uzskaitījums, kā arī izdarīti vairāki redakcionāli grozījumi. Līdz ar to, plānojot iesniegt projektus šajā pasākumā, noteikti jāiepazīstas ar jaunajiem MK noteikumiem.
Sagatavots LLKC Lauku attīstības nodaļā pēc LAD informācijas un minētajiem MK noteiktumiem

Līdzīgi raksti:REKLĀMA